نمره

شماره دانشجویی

ردیف نمره

شماره دانشجویی

ردیف

۸/۵

۸۷۰۶۹۵۵۵۱

۱۰

۳

۸۸۶۶۰۱۰۰۰۰۲

۱

۸/۷۵

۸۶۰۹۷۱۵۴۹

۱۱

۱۰

۸۹۸۰۱۰۹۸

۲

۷/۷۵

۸۷۶۶۰۰۰۵

۱۲

۶/۵

۸۹۰۸۱۶۱۲۲

۲

۷/۲۵

۸۷۰۶۹۵۵۴۱

۱۳

۶/۷۵

۸۸۶۶۰۱۰۰۰۰۱

۴

۳/۷۵

۸۸۰۶۸۶۶۰۰

۱۴

۸

۸۸۶۶۰۱۰۰۰۰۳

۵

۶/۵

۸۷۶۶۰۰۰۸

۱۵

۶/۷۵

۸۷۰۶۹۵۴۸۹

۶

۱/۵

۸۸۰۸۶۶۴۷

۱۶

۱۱

۸۷۰۶۹۵۵۴۸

۷

۱۰/۲۵

۸۷۶۶۰۰۰۲

۱۷

۱۰

۸۷۰۶۹۵۴۹۱

۸

۹/۵

۸۸۶۶۰۱۰۰۰۰۱

۱۸

۱۴/۲۵

۸۷۶۶۰۰۰۶

۹

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم دی ۱۳۸۹ساعت 11:54  توسط مهندس بصیری  |